Duecik Portal Randkowy

Terms of Use

REGULAMIN

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
Przeczytaj dokładnie regulamin wraz z polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszło w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań – skontaktuj się z nami.
§1

Wstęp

Przedmiotowy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Portalu Duecik.pl. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie oraz wszelkich dodatkach i załącznikach, będących jego integralną częścią jak również przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki Użytkowników serwisu jak również prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego i administrującego portalu Duecik.pl. Od momentu rozpoczęcia korzystania z serwisu, w szczególności dokonania rejestracji w niniejszym serwisie, każda osoba z niego korzystająca zobowiązana jest do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu. Przed zarejestrowaniem w portalu należy uważnie przeczytać postanowienia zawarte w Regulaminie.

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu pod adresem Duecik.pl prowadzonego przez firmę WEB FLOYD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 31B/3 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000695623, NIP 6762536185, Regon 368296900, zwanego dalej Właścicielem Serwisu.

§2

Słownik pojęć

§3

Informacje podstawowe

Podstawowym celem Portalu Duecik.pl jest wymiana informacji pomiędzy użytkownikami . Rejestracja w niniejszym Portalu jest dobrowolna i odbywa się poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie głównej.
§4

Usługi płatne

Uczestnictwo w Portalu oraz korzystanie z jego zasobów jest dobrowolne i bezpłatne. Dodatkowe, Płatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę.

Ceny podawane są w złotych. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu świadczonych Usług.
Każda płatność jest jednorazowa i nie stanowi formy abonamentu okresowego.

Pośrednikiem w realizacji ePrzelewów jest Serwis Przelewy24 wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44. Regulamin świadczenia usług płatniczych »

Dokonując płatności przelewem tradycyjnym w tytule przelewu należy podać numer ID wygenerowany w systemie i znajdującym się w płatności druczek przelewowy. W razie niepodania tego numeru Właściciel Serwisu podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Użytkownikiem. W razie niemożliwości ustalenia numeru ID do danego przelewu, Administrator zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie zgodnie z ustępem powyżej będzie anulowane.
§5

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Właściciel Serwisu. W celu kontaktu należy napisać mail pod adres biuro@webfloyd.pl
2. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, a w szczególności:
a. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
b. zapewnienia funkcjonowania Serwisu (w tym poprzez używanie plików cookies),
c. prowadzenia korespondencji i utrzymywania kontaktu w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
d. obsługi reklamacji,
e. zapewnienie obsługi usług płatniczych.

3. Dane osobowe są także przetwarzane w celu realizacji przepisów prawa, a w szczególności dla celów podatkowych i rachunkowych.
4. Dane klientów mogą być przekazywane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz uprawnionymi do kontrolowania Właściciela Serwisu w ramach wykonywania przepisów.
5. Dane użytkowników są przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne dla zrealizowania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, a także po jej zakończeniu w celach:
a. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
b. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
c. gdy zachodzi prawdopodobieństwo ich użycia w postępowaniu sądowym, przygotowawczym lub administracyjnym.

6. Użytkownik ma dostęp do podanych przez niego danych osobowych i możliwość ich modyfikacji poprzez zalogowanie się do swojego konta w Serwisie (prawo dostępu do danych). Aby dokonać zmiany innych swoich danych, które nie mogą być zmienione z konta w Serwisie, użytkownik powinien przesłać swoje żądanie do Właściciela Serwisu (prawo do sprostowania danych).
7. Usunięcie danych użytkownika jest możliwe poprzez wyrejestrowanie z Serwisu. Dane osobowe zostaną usunięte o ile nie będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych (prawo do usunięcia danych).
8. Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na Właściciela Serwisu jako administratora danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne jednak niezbędne do zarejestrowania w Serwisie internetowym oraz do świadczenia usług przez Właściciela Serwisu.
11. W Serwisie przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz treści umieszczane przez użytkownika w notatkach, wiadomościach, na chacie, filmach.
12. Podczas korzystania z Serwisu przetwarzane są dodatkowe dane, niezbędne w celu prawidłowej pracy Serwisu: adres IP, wywołany adres internetowy (url), rodzaj przeglądarki, z jakiej użytkownik korzysta oraz inne informacji transmitowanych protokołem http.
§6

Pliki "Cookies"

Strona internetowa przedmiotowego serwisu działa w oparciu o pliki "cookies" oraz inne podobne technologie. Pliki "Cookies" podczas wizyt na portalu ulegają zapisowi na dysku twardym komputera Użytkownika w celu zapisywania danych i informacji dotyczących korzystania z serwisu.
§7

Usługi świadczone przez portal

Dzięki usłudze serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników danych, informacji oraz innych treści włączając w tym również wizerunek osobisty w postaci przekazanych do serwisu zdjęć fotograficznych. Użytkownicy portalu są również uprawnieni do przeglądania zasobów znajdujących się w serwisie takich jak Baza profili.
§8

Osoby odwiedzające portal

Osoby odwiedzające portal niebędące zarejestrowanym Użytkownikami nie mają dostępu do danych zamieszczanych przez osoby korzystające z serwisu.
§9

Usługi świadczone przez Partnerów

W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem serwisu przez Partnerów, na zasadach i na mocy umów zawartych z Administratorem, określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się ze wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
§10

Zmiana dostępu i sposobu świadczenia usług

Administrator zastrzega prawo do zmiany zakresu dostępu lub zakresu i sposobu świadczenia poszczególnych usług udostępnianych przez portal tj. zarówno świadczeń obecnych jak i mogących być oferowanych w przyszłości. Jednocześnie przy dokonywaniu przedmiotowych zmian Administrator będzie informował o nich na bieżąco Użytkowników w czytelny sposób na łamach serwisu.
§11

Użytkownik serwisu

Misją Serwisu jest stworzenie odpowiednich warunków do rejestrowania się w terminarzu na zabiegi. Użytkownikiem portalu może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała wszystkie postanowienia regulaminu oraz została przez zarejestrowana w systemie.
§12

Zakładanie i aktywacja konta

Osoba wyrażająca wolę założenia konta w portalu Duecik.pl winna w pierwszej kolejności posiadać dowolną, aktywną skrzynkę email. Procedura rejestracji w serwisie następuje za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. W celu sfinalizowaniu etapu rejestracji należy dokonać aktywacji konta w ciągu 14 dni od chwili otrzymania linku aktywacyjnego od administratora. Jeżeli aktywacja nie nastąpi w okresie 14 dni od momentu rozpoczęcia rejestracji Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości skutecznego założenia konta. Każda osoba może mieć jedno konto. Nie jest dopuszczalne cedowanie lub udostępnianie konta innym osobom bez wyraźnej zgody Administratora. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
§13

Skutki rejestracji w serwisie

Poprzez wykonanie procedury rejestracji umożliwiającej korzystanie z portalu Duecik.pl Użytkownik zapewnia i oświadcza, że:
§14

Udostępnianie materiałów

Poprzez udostępnianie materiałów w serwisie Użytkownik oświadcza, że:
Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
§15

Zawieszenie konta

Administrator może zawiesić konto, co spowoduje czasowe dezaktywowanie strony Użytkownika w serwisie tj. Login Użytkownika będzie nierozpoznawalny, a Użytkownik w tym czasie straci możliwość korzystania lub realizowania usług serwisu związanych z jego przedmiotem. Nie dotyczy to jednak funkcjonalności samego kont. Zawieszenie konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych Usług dodatkowych. Użytkownik może odwiesić konto w każdym czasie, jednakże musi to nastąpić w okresie nie dłuższym niż po upływie 6 miesięcy od chwili zawieszenia konta. Po 6-miesięcznym okresie zawieszenia konta, które nie zostanie w tym czasie odwieszone, konto takie zostanie automatycznie usunięte, a profil usunięty z bazy profili, bez możliwości jego przywrócenia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem przed upływem dopuszczalnego okresu zawieszenia.
§16

Usunięcie konta

Administrator uprawniony jest do usunięcia konta użytkownika na portalu Duecik.pl wskazanym przez użytkownika, które do niego należy. Poprzez usunięcie rozumie się również usunięcie profilu Użytkownika. Przedmiotowa czynność jest ostateczna i bezpowrotna. Usunięcie konta może powodować, iż zostanie zakończone świadczenie usług odpłatnych, wykupionych przez Użytkownika. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać usuwając profil.
§17

Niewłaściwe korzystanie z serwisu

Wykorzystywanie serwisu niezgodnie z jego celem i przeznaczeniem tj. rozpowszechnianie treści nie etycznych, uprawianie działalności komercyjnej i reklamowej, rozsyłanie spamu, publikowanie na łamach serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy jest niedozwolone. Każde niewłaściwe korzystanie z serwisu będzie skutkowało usunięciem konta.
§18

Niewłaściwe ogłoszenia i inne treści

Treści zamieszczane przez Użytkowników podlegają kontroli Administratora serwisu oraz są weryfikowane pod względem zgodności z polskim prawem. Zabrania się w szczególności:
§19

Blokada i usunięcie konta

W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia regulaminu, Administrator może zablokować konto lub poszczególne usługi serwisu. Administrator może odblokować konto po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora, dążących do zaniechania naruszeń lub po upływie czasu przez niego wskazanego jako sankcja za naruszenie regulaminu. Ponadto konto może zostać usunięte po uprzednim poinformowaniu Użytkownika jeżeli Administrator stwierdzi m.in.:
§20

Reklamacje

Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłaszanie wadliwości Administratorowi. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia. Reklamację zgłasza się poprzez wysłanie wiadomości drogą email na adres portal@duecik.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt  4– o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora. Ponadto Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
§21

Odpowiedzialność

§22

Zmiany w regulaminie

Administrator zastrzega sobie w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa,. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników. W wypadku dokonania zmian w regulaminie portalu Duecik.pl Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z zaszłymi zmianami w celu ich akceptacji. Przyjmuje się, iż następne zalogowanie w portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian zaszłych w regulaminie. Konsekwencją oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian jest usunięcie konta Użytkownika